La Malina, s.r.o.

Vážení klienti, tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich údajů je společnost La Malina, s.r.o. – IČ 07076398, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 294255.

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:

tel.: +420 725 376 441, e-mail: katerinatygl@gmail.com

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. publikace Vašich údajů na webových stránkách www.zenyvbyznysu.cz, abychom Vám umožnili prezentaci Vašeho profilu a osobní prezentaci, pro tento účel zpracování získáváme Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 2. komunikace v rámci skupiny, a to na základě ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění plnění našich smluvních i nesmluvních závazků a zákonných povinností.
 3. konference Ženy v byznysu
 4. Osobní údaje a jejich zpracování

Zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ,
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa (ta je pro nás Vaším jedinečným identifikátorem), město
 3. informace o Vašem profilu – kdo jsem, zkušenosti, vyjádření nabídky spolupráce, jaké akce jste navštívila a jaké jsou vaše zájmy

3. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás z vyplněných formulářů.

4. Doba zpracování

Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká evidence souhlasů).

Ostatní informace z dotazníků budou zpracovávány do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 10 let.

Po uplynutí uvedené doby jsou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

5. Předávání dat

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení

Při zpracování Vašich osobních údajů pak využíváme různé systémy, které máme nainstalovány na našich zařízeních. Pokud tomu tak není a systém provozuje externí dodavatel, máme s ním uzavřenou odpovídající smlouvu a hlídáme, aby i on se o Vaše data staral s patřičnou zodpovědností a v souladu s GDPR.

Pro rozesílání obchodních nabídek prostřednictvím e-mailu využíváme také externí dodavatele (Gmail, Mailchimp), kterým předáváme jen naprosto nezbytné údaje (jméno a příjmení, e-mail). Pro zpracování plateb využíváme platební systém společnosti smsticket s.r.o.

U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

6. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu. Správce je při tom oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

V souladu s legislativou Vám garantujeme právo na

 • informace o zpracování Vašich osobních údajů
 • přístup k osobním údajům
 • opravu
 • výmaz (právo být zapomenut)
 • omezení zpracování
 • přenositelnost údajů

Zároveň máte i právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Také máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to zasláním odvolání na e-mail správce.

7. Platnost

Tento dokument je platný od 1. 1. 2019 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.

v=spf1 include:_spf.mlsend.com a include:spf.wedos.cz include:_spf.google.com ~all